วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

 

“ ตำบลจริมน่าอยู่  สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน
บนจุดยืนธรรมาภิบาล บูรณาการชุมชน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

           1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

           2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

           3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว

           4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

           5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

           6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย                                                                        

พันธกิจ

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตำบล ส่งเสริมสนับสนุนการจัด การศึกษาอำนาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้

2. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล

3. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้

4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการศึกษา

5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้าง จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในตำบล พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลตำบลจริม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชนห่างไกลยาเสพติด พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายใน ตำบล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอำนาจหน้าที่ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามที่ได้ ตั้งเป้าหมายไว้

          2. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล

          3. ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถผลิตผลสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาด มีการพัฒนาสถานที่การท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม สร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในตำบลการว่างงานในตำบลลดลง

          4. ประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและทั่วถึง

          5. ตำบลจริมมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์และสามารถกักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ มีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ

          6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เห็นความสำคัญของการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นมี ความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลต าบลจริมมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได