วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

 

“ ตำบลจริมน่าอยู่  สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน
บนจุดยืนธรรมาภิบาล บูรณาการชุมชน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

           1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

           2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

           3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว

           4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

           5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

           6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย                                                                        

พันธกิจ

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาควบคู่ไปกับคุณธรรมเพื่อให้ชุนชนเข้มแข็ง         

2. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่นและร่วมกันดูแล สงเคราะห์แก่คนชราและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม         

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่ง ให้มีเพียงพอทั่วถึง เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน         

4. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

5. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับท้องถิ่น         

6. สร้างจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นร่วมกัน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด คุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างยั่งยืน         

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ( ธรรมาภิบาล ) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชนห่างไกลยาเสพติด พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายใน ตำบล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอำนาจหน้าที่ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามที่ได้ ตั้งเป้าหมายไว้

          2. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล

          3. ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถผลิตผลสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาด มีการพัฒนาสถานที่การท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม สร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในตำบลการว่างงานในตำบลลดลง

          4. ประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและทั่วถึง

          5. ตำบลจริมมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์และสามารถกักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ มีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ

          6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เห็นความสำคัญของการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นมี ความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลต าบลจริมมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได