รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562