รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลจริม

คำสั่งอำเภอท่าปลา ที่ 338/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลจริม

คำสั่งอำเภอท่าปลา ที่ 337/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลจริม

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

 

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25633

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ2564

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทสบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลจริม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562