logo jarim

อธิบายความหมาย

1.  เจดีย์ปสาโท วัดน้ำปึง หมายถึง  เทศบาลที่ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อความสุขของประชาชน
2.  อ่างเก็บน้ำห้วยรี         
หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์
3.  รวงข้าว                      
หมายถึง  ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
4.  แสงที่กระจายออก      
หมายถึง  การกระจายการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
5.  สีน้ำเงิน                     
หมายถึง  ความน่าเชื่อถือ  หนักแน่น  มั่นคง
6.  สีเหลืองทอง              
หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
7.  สีเขียว                       
หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์
8.  สีฟ้า                          
หมายถึง  ความอบอุ่น  สดใส