Icon

 

  • เจดีย์ปสาโท วัดน้ำปึง แทนความเป็นเทศบาลที่ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อความสุขของประชาชน
  • โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อความอุดมสมบูรณ์
  • รวงข้าว แทนการกินดีอยู่ดีของประชาชน
  • แสงที่กระจายออก การกระจายการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
  • สีน้ำเงิน – ความน่าเชื่อถือ หนักแน่น มั่นคง

สีเหลืองทอง – ความเจริญรุ่งเรือง

สีเขียว – ความอุดมสมบูรณ์

สีฟ้า – ความอบอุ่น สดใส