ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

          ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เช่น 

          1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
             (1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
             (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
             (3) การสาธารณูปการ
             (4) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
             (5) การขนส่งและวิศวกรรมจราจร
             (6) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
             (7) การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
             (8) การจัดให้มีและควบคุมตลาด และที่จอดรถ
             (9) การจัดให้มีและบำรุงส้มสาธารณะ

           2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
           
  (1) การจัดการศึกษา
              (2) การส่งเสริมกีฬา
              (3) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
              (4) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
              (5) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
              (6) การให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
              (7) การให้มีและบำรุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก
              (8) กิจกรรมอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
              (9) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
              (10) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการที่อยู่อาศัย
              (11) การให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
              (12) การป้องกันและบำบัดยาเสพติด

            3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
             
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
              (2) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
              (3) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนาสถาน
              (4) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
              (5) การจัดให้มีและควลคุมการฆ่าสัตว์
              (6) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น
              (7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              (8) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
              (9) การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

            4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
         
    (1) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
              (2) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
              (3) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
              (4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

            5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
             
(1) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              (2) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
              (3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
              (4) การรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ
              (5) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

            6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           
  (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
              (2) การจัดการเกี่ยวกับการดูแลโบราณสถาน หรือโบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์

           7. ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และอลค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
             
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
              (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
              (3) การป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในองค์กร