รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 รอบเมษายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559