รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559