โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 8-หมู่่ที่ 13 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ (E-bidding)2562

:: ประกาศโครงการ

:: เอกสารประกวดราคา

::แบบแปลน

::ประกาศรายชื่อผู้ชนะ

::สัญญาจ้าง