โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2563

- ประกาศผู้ชนะ

- สัญญาซื้อ