โครงการปรับปรุงสระน้ำหมู่ที่ ๓ บ้านดงงาม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ (เฉพาะเจาะจง)2562

-ราคากลาง

-แบบแปลน

-ประกาศผู้ชนะ

-สัญญาจ้าง