โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชประจำเมรุ วัดห้วยต้าใต้ หมู่ที่ 4 บ้านเลิศชัย ตำบลจริม(เฉพาะเจาะจง) 2562

- ราคากลาง

- แบบแปลน

-ประกาศผู้ชนะ

-สัญญาจ้าง