โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐คน ๘ห้องเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลตำบลจริม (e-bidding) 2563

- ประกาศโครงการ

- เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง

- แบบแปลน

- ประกาศผู้ชนะ

- สัญญาจ้าง