โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากบ้านนายหลอดถึงบ้านนายบุญยัง  หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง ตำบบจริม

ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากบ้านนายหลอดถึงบ้านนายบุญยัง  หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง ตำบบจริม

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคา

- แบบแปลนโครงการฯ

- ประกาศผู้ชนะ

- สัญญาจ้าง