โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเลิศชัย หมู่ที่4-บ้านงุ้นงาม หมู่ที่11 (ซอยข้าง รพ.สต.จริม) 

-ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต

-เอกสารประกวดราคาจ้าง

-ราคากลางแสดงวงเงิน

-แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต

-ประกาศผู้ชนะ

-สัญญาจ้าง