ประกาศโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่4 ตำบลจริม 

 : : แผ่นที่ 1         : : แผ่นที่ 2        : : แผ่นที่ 3          : : แผ่นที่ 4

 : : แผ่นที่ 5          : : แผ่นที่ 6        : : แผ่นที่ 7          : : แผ่นที่ 8

 : : แผ่นที่ 9          : : แผ่นที่ 10      : : แผ่นที่ 11        : : แผ่นที่ 12

 : : แผ่นที่ 13

: : ราคากลาง

: : แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้าง แผ่น1

: : แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้าง แผ่น2 

: : แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้าง แผ่น3 

: : แบ่งงวดงาน

แบบแปลนโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่4 ตำบลจริม 

: : แผ่นที่ 1

: : แผ่นที่ 2

: : แผ่นที่ 3

: : แผ่นที่ 4