โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก สายบ้านจริม หมู่ที่9

แผ่นที่1 แผ่นที่2 แผ่นที่3 แผ่นที่4 แผ่นที่5 แผ่นที่6 แผ่นที่7 แผ่นที่8 แผ่นที่9 แผ่นที่10 แผ่นที่11

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่1 แผ่นที่2 แผ่นที่3

ตารางแสดงวงเงินจัดสรร

รายงานผลการโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกฯ

แผ่นที่1   แผ่นที่2  แผ่นที่3

ประกาศผู้ชนะ