- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่8 (ผัง12)

 แผ่นที่1 แผ่นที่2 แผ่นที่3 แผ่นที่4 แผ่นที่5 แผ่นที่6 แผ่นที่7 แผ่นที่8 แผ่นที่9 แผ่นที่10 แผ่นที่11

- สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่1  แผ่นที่2 แผ่นที่3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัด

- รายงานผลการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกฯ

แผ่นที่1  แผ่นที่2  แผ่นที่3

ประกาศผู้ชนะ