ประกาศโครงการซ่อมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก   บ้านเลิศชัย หมู่ที่ ๔ ตำบลจริม - หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดล้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก   บ้านเลิศชัย หมู่ที่ ๔ ตำบลจริม - หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดล้า

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ตารางแสดงวงเงิน

แบบสรุปตารางวงเงิน

แบบแปลน

ประกาศผู้ชนะ