ประกาศ เทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๑/๒๕๖๐

ตารางแสดงราคากลาง

ปร.4(1)

ปร.4(2)

ปร.5

- รายชื่อผู้มาซื้อแบบแปลน

- รายชื่อผู้มายื่นเอกสาร

- รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผ่านการพิจารณา

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกาศรายชื่อผู้ชนะ