แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

แบบปร.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ

แบบแปลนงานก่อสร้างแผ่นที่1

แบบแปลนงานก่อสร้างแผ่นที่2

แบบแปลนงานก่อสร้างแผ่นที่3

แบบแปลนงานก่อสร้างแผ่นที่4

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านดงงาม-หมู่ที่ ๒ 

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านดงงาม-หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวังโปร่ง