วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจริม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ , บริการรับชำระค่าน้ำประปา
พื้นที่ตำบลจริม ทั้ง 13 หมู่บ้าน

S 7053330

S 7053319

S 7053331

S 7053337

S 7053341

S 7053355

195858

195859