วันที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจริม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ , บริการรับชำระค่าน้ำประปา พื้นที่ตำบลจริม เขต 2 ได้แก่หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 7 , 8 และ 9

จายเบยยงชพผสงอาย เบยยงชพผพการ บรการรบชำระคานำประปา เขต 2 วนท 8 เมษายน 2565