วันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจริม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ , บริการรับชำระค่าน้ำประปา พื้นที่ตำบลจริม เขต 1 ได้แก่หมู่ที่ 1 , 2 , 6 , 10 , 11 , 12 และ 13

จายเบยยงชพผสงอาย เบยยงชพผพการ บรการรบชำระคานำประปา เขต 1 วนท 7 เมษายน 2565