วันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจริม ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ณ หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง ตำบลจริม
 
ออกหนวยบรการรบชำระภาษ ม.6 Large