วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจริม ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ณ หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง ตำบลจริม
 
ออกหนวยบรการรบชำระภาษ ม.5 Large