วันที่ 1 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจริม ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ณ หมู่ที่ 13 บ้านท่าใหม่ ตำบลจริม
 
ออกหนวยบรการรบชำระภาษ ม.13 Large