วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจริม ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ณ หมู่ที่ 11 บ้านงุ้นงาม ตำบลจริม
 
ออกหนวยบรการรบชำระภาษ ม.11 Large