วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจริม ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ณ หมู่ที่ 10 บ้านสีเสียด ตำบลจริม
 
ออกหนวยบรการรบชำระภาษ ม.10 Large