ประกาศ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
"เหลือระยะเวลา อีก 3 วัน"
30 มิถุนายน 2564 นี้ จะหมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภาษีฯ ภายในกำหนด ????????
สามารถชำระภาษีฯ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลจริม