เทศบาลตำบลจริม ประชาสัมพันธ์ ????????
???? โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาอง E-commerce"????????
คณะกรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า คณะกรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการ " Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-Commerce " ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ผลไม้ที่มีความพร้อมได้มีช่องทางใหม่ๆ ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมและยั่งยืน โดยแบ่งรูปแบบการจำหน่าย ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ Business to Business และ Business to Customer
????เพื่อให้สหกรณ์ผลไม้ที่มีความพร้อมได้มีช่องทางใหม่ๆในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมและยั่งยืน????????