เทศบาลตำบลจริม ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ ศาลาเรือนไทย สำนักงานเทศบาลตำบลจริม

ลงนามถวายพระพร ร.10