เทศบาลตำบลจริม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง : สรุปสาระสําคัญ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแก่สื่อมวลชน

สามารถเข้าไปดูที่ : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20180522094243.pdf