วันที่ 23 มกราคม 2566 นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม ประชุมมอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่รับ-ไม่ให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจริมทุกคน งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อราชการ ผู้มาขอรับบริการ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอก ในทุกช่วงเทศกาล
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลจริม

IMG 7885 Large

IMG 7883 Large

IMG 7886 Large

IMG 7887 Large

IMG 7888 Large

IMG 7892 Large

IMG 7899 Large

IMG 7900 Large

IMG 7901 Large

IMG 7912 Large

IMG 7913 Large

IMG 7914 Large

IMG 7926 Large

IMG 7928 Large

IMG 7931 Large

IMG 7935 Large

IMG 7940 Large

IMG 7943 Large

IMG 7945 Large

IMG 7957 Large

IMG 7949 Large

IMG 7951 Large