วันที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลจริม ได้ดำเนินการจัดทําโครงการ“สร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย” โดยมี นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันประกอบไป ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเป็นพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ค่านิยมพื้นฐานการเป็นพลเมืองดีในสังคมไทย รวมถึงหน้าที่ของชนชาวไทยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11