วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลจริม ดำเนินกิจกรรมอบรมตามโครงการเสริมสร้าง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการทำงาน ประจำปี 2566 บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตแก่เครือข่ายภาคีต่าง ๆ ในตำบลจริม ประสานความร่วมมือและร่วมกันผลักดันการดำเนินงานเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลจริม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10