เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ การควบคุมไฟขั้นต้น ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจริม

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11