เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลจริม จัดกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายกรพนม อิสระทะ ปลัดเทศบาลตำบลจริม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันการเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ให้ความรู้โดยวิทยากรจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานีตำรวจภูธรท่าปลา ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจริม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10