วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น. ณ.ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล และได้มอบประกาศนียบัตรให้กับท้องถิ่นที่ได้ผลคะแนนระดับAA ในการประกวดหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2565 ITA ซึ่งทางสำนักงานเทศบาลตำบลจริมได้รับคะแนน96.67 ระดับAA

1

2

3

4

5

6

7