วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลจริม ดำเนินกิจกรรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบประชาชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีนายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม เป็นประธานในพิธี
วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ
1. เพื่อกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลจริม
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการลดปริมาณและคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยหลัก
3 Rs 3. เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลจริมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป้าหมาย ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ และประชาชนตำบลจริม จำนวน 80 คน พื้นที่ดำเนินการ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจริม

1 Large

2 Large

3 Large

4 Large

5 Large

6 Large

7 Large