วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลจริม ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพของประชาชน (การทำบายศรีจากใบตอง) โดยมีนายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ การทำบายศรีจากใบตอง ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจริม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18