วันที่ 21 สิงหาคม 2563 
เทศบาลตำบลจริม ได้จัดโครงการป้องกัน ควบคุม ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ขึ้น
โดยบูรณาการร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
และสถานีตำรวจภูธรท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานพินิจฯ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลจริม

3

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง ราชัน มหาวัน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "กพน. 177 เทศบาลตำบลจริม รม Facebook, jarim139"

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน, ข้อความพูดว่า "งหวัดอุตรดิตล์ และ 451-587 ทต.จวิม 451-62- ทศบ ลต บล Facebook jarim139"

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และฝูงชน