วันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลจริมได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 ขึ้น
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลจริม
ได้รับเกียรติจากคุณหมอ วิลาวัณย์ วงศ์ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม
ได้มาให้ความรู้ในเรื่อง โรคติดต่อที่พบบ่อย ได้แก่ โรค มือ เท้า ปาก , โรคไข้เลือดออก ,โรคตาแดงจากเชื้อไวรัส , โรคอีสุกอีใส , โรคไข้หวัดใหญ่ในเด็ก 
และไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
คุณหมอ นพรัตน์ วงศ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 
ได้มาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลจริม

103995183 3485576758223512 2154007535849328559 o

103326499 3485578161556705 5936021252211304315 o

102320249 3485578348223353 3798640113572589169 o

82911736 3485598274888027 7515689014122892960 o

83131849 3485579954889859 1832595832549035313 o

103531343 3485578511556670 3199053184046412381 o

102696517 3485601294887725 4285176969616797355 o

102819908 3485580001556521 3447390533182312999 o

104457763 3485580151556506 3919160766051199369 o

103259846 3485598444888010 7458594644354780267 o

102878342 3485585884889266 45588465590239232 o

103730523 3485580048223183 5848873648662159972 o

103097108 3485581434889711 2610190204831948350 o