วันที่24-25กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลจริมได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลจริม โดยการสอนทำขนมไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลจริมมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

1

2

3

4

5

6

7