เทศบาลตำบลจริม ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลจริม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลจริม เพื่อรับฟังความคิด ความต้องการ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับตำบลจริม ทั้ง 13 หมุ่บ้าน โดยร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน และร่วมรับผลประโยชน์

1

2

3

4