เทศบาลตำบลจริม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจริม ประจำปี2562 ในวันที่22 กุมภาพันธ์ 2562เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์เกิดความสามัคคีระหว่างเด็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลจริม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14