เทศบาลตำบลจริมได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

IMG 1927

2

1

34

5

6

7

8