วันที่ 24 มกราคม 2562 
เทศบาลตำบลจริมได้จัดโครงการสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดีเทศบาลตำบลจริม
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเทศบาลตำบลจริม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะ ในการดําเนินชีวิต ตามวิถีประชาธิปไตย 
และนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ไปขยายผลหรือเผยแพร่ในครอบครัว ชุมชน ต่อไป

IMG 0400

IMG 0408

IMG 0411

IMG 0431