IMG 2737 resize

         สถานที่ตั้ง   อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจริม   ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าปลา ไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  5  กิโลเมตร

         เนื้อที่   พื้นที่ในเขตดำเนินการของเทศบาลตำบลจริม   มีเนื้อที่ประมาณ 126.697 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 79,185.625   ไร่

         ภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลจริม พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่สูงสภาพดินเป็นหินลูกรัง

ที่ตั้งและอาณาเขต

         สำนักงานเทศบาลตำบลจริม  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
ท่าปลา  ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้  คือ

         ทิศเหนือ             ติดต่อกับ         ตำบลนางพญา    อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์

         ทิศใต้                 ติดต่อกับ         ตำบลหาดล้า      อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์

         ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ          ตำบลท่าปลา      อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์

         ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ          ตำบลน้ำหมัน      อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี   3  ฤดู

       - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง  เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแห้งแล้งราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

      - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปกติฝนตกชุกตลอดฤดูกาล แต่บางปีมีฝนตกขาดช่วงเป็นเวลานาน

      - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม มักมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกปกคลุมโดยทั่วไป 

การแบ่งเขตการปกครอง

         เทศบาลตำบลจริม มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นรับผิดชอบทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน

จำนวนทั้งสิ้น 2,307ครัวเรือน 

         หมู่ที่   1   บ้านปากดง             จำนวน           266     ครัวเรือน

         หมู่ที่   2   บ้านท่าวังโปร่ง        จำนวน           194     ครัวเรือน

         หมู่ที่   3   บ้านดงงาม             จำนวน           232      ครัวเรือน

         หมู่ที่   4   บ้านเลิศชัย             จำนวน           220     ครัวเรือน

         หมู่ที่   5   บ้านเนินสูง             จำนวน           246      ครัวเรือน

         หมู่ที่   6   บ้านท่าช้าง             จำนวน           97        ครัวเรือน

         หมู่ที่   7   บ้านวังชมภู             จำนวน           150      ครัวเรือน

         หมู่ที่   8   บ้านชัยมงคล          จำนวน           147      ครัวเรือน

         หมู่ที่   9   บ้านจริม                 จำนวน           142      ครัวเรือน

         หมู่ที่   10 บ้านสีเสียด             จำนวน           143      ครัวเรือน

         หมู่ที่   11 บ้านงุ้นงาม              จำนวน          212       ครัวเรือน

         หมู่ที่   12 บ้านกิ่วเคียน            จำนวน            62       ครัวเรือน

         หมู่ที่   13 บ้านท่าใหม่             จำนวน           196      ครัวเรือน

แยกจำนวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวมจำนวน

ประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านปากดง

496

495

991

266

2

บ้านท่าวังโปร่ง

408

382

790

194

3

บ้านดงงาม

442

416

858

232

4

บ้านเลิศชัย

406

383

789

220

5

บ้านเนินสูง

500

476

976

246

6

บ้านท่าช้าง

200

196

396

97

7

บ้านวังชมภู

300

296

596

150

8

บ้านชัยมงคล

237

245

482

147

9

บ้านจริม

261

256

517

142

10

บ้านสีเสียด

257

250

507

143

11

บ้านงุ้นงาม

385

328

713

212

12

บ้านกิ่วเคียน

92

89

181

62

13

บ้านท่าใหม่

427

404

831

196

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561