IMG 2737 resize

         สถานที่ตั้ง   อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจริม   ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าปลา ไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  5  กิโลเมตร

         เนื้อที่   พื้นที่ในเขตดำเนินการของเทศบาลตำบลจริม   มีเนื้อที่ประมาณ 126.697 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 79,185.625   ไร่

         ภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลจริม พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่สูงสภาพดินเป็นหินลูกรัง

ที่ตั้งและอาณาเขต

         สำนักงานเทศบาลตำบลจริม  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
ท่าปลา  ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้  คือ

         ทิศเหนือ             ติดต่อกับ         ตำบลนางพญา    อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์

         ทิศใต้                 ติดต่อกับ         ตำบลหาดล้า      อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์

         ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ          ตำบลท่าปลา      อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์

         ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ          ตำบลน้ำหมัน      อำเภอท่าปลา              จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี   3  ฤดู

       - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง  เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแห้งแล้งราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

      - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปกติฝนตกชุกตลอดฤดูกาล แต่บางปีมีฝนตกขาดช่วงเป็นเวลานาน

      - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม มักมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกปกคลุมโดยทั่วไป 

การแบ่งเขตการปกครอง

         เทศบาลตำบลจริม มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นรับผิดชอบทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน

จำนวนทั้งสิ้น 2,349ครัวเรือน 

         หมู่ที่   1   บ้านปากดง             จำนวน           268     ครัวเรือน

         หมู่ที่   2   บ้านท่าวังโปร่ง        จำนวน           199     ครัวเรือน

         หมู่ที่   3   บ้านดงงาม             จำนวน           236      ครัวเรือน

         หมู่ที่   4   บ้านเลิศชัย             จำนวน           221     ครัวเรือน

         หมู่ที่   5   บ้านเนินสูง             จำนวน           254      ครัวเรือน

         หมู่ที่   6   บ้านท่าช้าง             จำนวน           98        ครัวเรือน

         หมู่ที่   7   บ้านวังชมภู             จำนวน           151      ครัวเรือน

         หมู่ที่   8   บ้านชัยมงคล          จำนวน           149      ครัวเรือน

         หมู่ที่   9   บ้านจริม                 จำนวน           143      ครัวเรือน

         หมู่ที่   10 บ้านสีเสียด             จำนวน           142      ครัวเรือน

         หมู่ที่   11 บ้านงุ้นงาม              จำนวน          216       ครัวเรือน

         หมู่ที่   12 บ้านกิ่วเคียน            จำนวน            62       ครัวเรือน

         หมู่ที่   13 บ้านท่าใหม่             จำนวน           210      ครัวเรือน

แยกจำนวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวมจำนวน

ประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านปากดง

493

474

967

268

2

บ้านท่าวังโปร่ง

406

382

788

199

3

บ้านดงงาม

444

420

864

236

4

บ้านเลิศชัย

404

370

774

221

5

บ้านเนินสูง

520

486

1,006

254

6

บ้านท่าช้าง

200

191

391

98

7

บ้านวังชมภู

301

299

600

151

8

บ้านชัยมงคล

236

237

473

149

9

บ้านจริม

244

251

495

143

10

บ้านสีเสียด

251

222

473

142

11

บ้านงุ้นงาม

352

327

679

216

12

บ้านกิ่วเคียน

99

88

187

62

13

บ้านท่าใหม่

419

400

819

210

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563