งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2561(รอบ6เดือน)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  วันที่  31  ธันวาคม  2560(ไตรมาส1)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  วันที่  31  มีนาคม  2561(ไตรมาส2)

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2561(รอบ6เดือน)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  วันที่  30  มิถุนายน  2561(ไตรมาส3)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2561(ไตรมาส4)

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2560(รอบ 6เดือน)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2559  ถึง  วันที่  31  ธันวาคม  2559(ไตรมาส1)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2559  ถึง  วันที่  31  มีนาคม  2560(ไตรมาส2)

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2560(รอบ 6เดือน)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  วันที่  30  มิถุนายน  2561(ไตรมาส3)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2559  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2560(ไตรมาส4)