พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

สำนักปลัด 

กฎระเบียบกระทรวง

 พรบ./พรก.

 

กองช่าง

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม