rachan

" พบการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ
ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ "

**********แจ้งเรื่องโดยตรง**********

นายราชัน มหาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลจริม

โทรศัพท์ติดต่อ ตลอด 24 ชั่วโมง  
โทร. 087-8426340