แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี

แผนพัฒนาสามปี (2559- 2561) และ ฉบับเพิ่มเติม

แผนพัฒนาสามปี  (2560-2562) และ ฉบับเพิ่มเติม

------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เล่ม 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เล่ม1  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 3 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 4 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจริม ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 10

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 11

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 13

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 14

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 15

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 16

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 5

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น((พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 10

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 11